A A A  
Diecezja Świdnicka

Diecezjalny konkurs misyjny "Pragnienia Małej Tereski na miarę wielkiego serca"

czwartek, 07-09-2023

regulamin konkursu

Diecezjalny Konkurs Misyjny

„Pragnienia Małej Tereski na miarę wielkiego serca”

Honorowy Patronat: Biskup Świdnicki Marek Mendyk 

Patronat medialny: Gość Niedzielny, Niedziela   

Regulamin Konkursu

 • 1  Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu diecezjalnego „Pragnienia Małej Tereski na miarę wielkiego serca”, zwanego dalej konkursem.
 2. Organizatorem konkursu jest Świdnicka Kuria Biskupia.
 • 2  Cele konkursu
 1. Popularyzacja wiedzy o życiu św. Teresy od Dzieciątka Jezus i jej „Małej drogi dziecięctwa duchowego”.
 2. Ukazywanie dzieciom i młodzieży pozytywnych wzorców do naśladowania.
 3. Wspieranie w wychowaniu do świadomego i aktywnego zaangażowania misyjnego.
 4. Kształtowanie dojrzałych postaw moralnych i społecznych.
 5. Rozwijanie zainteresowań, talentów, wyobraźni i kreatywności dzieci i młodzieży.
 • 3  Zasady uczestnictwa

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz dzieci i młodzież działający w ogniskach misyjnych przy parafiach.

2. Konkurs będzie się odbywał w trzech kategoriach tematycznych:

 1. konkurs wiedzy.
 2. konkurs literacki.
 3. konkurs plastyczny.

3. Każda szkoła/parafia może zgłosić do udziału na szczeblu diecezjalnym:

 1. w konkursie wiedzy: 1 osobę (zwycięzcę etapu szkolnego/parafialnego).
 2. w konkursie literackim: bez ograniczeń.
 3. w konkursie plastycznym: bez ograniczeń.

4. Kategorie wiekowe:

 1. uczniowie kl. I-III (kategoria A) – konkurs plastyczny.
 2. uczniowie kl. IV-VI (kategoria B) – konkurs plastyczny.
 3. uczniowie kl. VII-VIII – konkurs wiedzy;
 4. uczniowie szkół ponadpodstawowych – konkurs

5. Kryteria oceny:

Oceny prac konkursowych dokona Jury powołane przez Organizatorów, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

 1. konkurs wiedzy – zadania testowe - na etapie szkolnym/parafialnym oceny dokonuje opiekun przygotowujący do konkursu - na podstawie otrzymanego testu od organizatorów, a na etapie diecezjalnym prace sprawdza jury powołane przez organizatorów.
 2. konkurs literacki – wiersz nt. „Droga do świętości Teresy z Lisieux” - oceny dokona jury powołane przez organizatorów, uwzględniając:
 • zgodność pracy z tematem
 • poprawność językową
 • format pracy - tekst napisany komputerowo, czcionką Times New Roman 12
 • objętość pracy - maksymalnie 1 strona A-4
 • czytelny opis pracy (wykonany na komputerze i przyklejony na odwrocie pracy):
 1. tytuł pracy
 2. imię i nazwisko autora, wiek – klasa
 3. placówka (nazwa, adres, nr telefonu i adres elektroniczny)
 4. imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna, e-mail, telefon

Praca powinna mieć jednego autora i nie może być plagiatem.

 1. konkurs plastyczny Św. Teresa od Dzieciątka Jezus i jej mała droga dziecięctwa duchowego” - oceny dokona jury powołane przez organizatorów uwzględniając:
 • zgodność pracy z tematem
 • dowolne techniki plastyczne (ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanka i in. – bez użycia materiałów sypkich)
 • format pracy: A3, A4
 • estetykę pracy, bez oprawy w passe-partout,
 • czytelny opis pracy (najlepiej wykonany na komputerze i przyklejony na odwrocie pracy):
 1. tytuł pracy
 2. imię i nazwisko autora, wiek – klasa (nie przewidujemy prac zbiorowych)
 3. placówka (nazwa, adres, nr telefonu i adres elektroniczny)
 4. imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna, e-mail, telefon

Uwaga:

- prace nie mogą być nagrodzone w innym konkursie

- udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny

- uczestnicy konkursu ponoszą koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem prac konkursowych

- organizatorzy zastrzegają sobie prawo do eksponowania prac konkursowych

- do każdej pracy konkursowej i do udziału w konkursie wiedzy należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych w przypadku uczniów niepełnoletnich (zał. nr.3)

 • 4  Terminy i miejsce konkursu
 1. Do 1 października 2023 r. zgłaszamy szkołę do udziału w konkursie na adres e-mail: misje@diecezja.swidnica.pl (zał. nr 1).
 1. W terminie do 20 października 2023 r. przeprowadzamy katechezy i zajęcia tematyczne przygotowujące dzieci i młodzież do konkursu.
 1. Dnia 26 października 2023 r. należy przeprowadzić Szkolny/Parafialny Konkurs Wiedzy (pytania konkursowe zostaną przesłane drogą e-mailową do 20 października na adres email szkoły/parafii, które zgłoszą swój udział w konkursie).

 1. Do 1 listopada 2023 r. należy przesłać protokół (zał. nr 2) z przeprowadzonego konkursu wiedzy oraz parce litertackie na adres:misje@diecezja.swidnica.pl prace plastyczne na adres: Świdnicka Kuria Biskupia, plac św. Jana Pawła II 1, 58-100 Świdnica, koniecznie z dopiskiem KONKURS MISYJNY.
 2. Do 20 listopada 2023 r. do szkół zostaną wysłane maile z wynikami i zaproszenia rozdanie nagród.
 3. Dnia 4 grudnia 2023 r. w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Świdnickiej, plac Wojska Polskiego 2 w Świdnicy, odbędzie się etap diecezjalny Konkursu w kategorii wiedzy oraz uroczysta gala rozdania nagród we wszystkich kategoriach.

- godz. 9.00-9.45 – etap diecezjalny konkursu wiedzy;

- godz. 10.00-10.30 – spotkanie z siostrą terezjanką;

- godz. 10.30-11.00 - poczęstunek dla wszystkich uczestników konkursu i opiekunów;

- godz. 11.00-12.00 - koncert pieśni religijnych w wykonaniu Marcina Malinowskiego;

- godz. 12.00 - ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród.

Uwaga: Laureaci kategorii plastycznej i literackiej przyjeżdżają do seminarium na godz. 10.00.

 • 5  Nagrody
 1. Laureaci konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy i nagrody.
 2. Zwycięskie prace będą publikowane w mediach społecznościowych Diecezji Świdnickiej, Papieskich Dziełach Misyjnych oraz w czasopismach i materiałach wydawanych przez PDM w Polsce.
 • 6  Bibliografia – żródła internetowe

Strona internetowa Zgromadzenia Sióstr św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Podkowie Leśnej

https://terezjanki.org/ - zakładka patronka

https://terezjanki.org/patronka-zgromadzenia/#patronka-biografia - biografia

- https://terezjanki.org/duchowosc-malej-drogi/ - duchowość

Strona internetowa Karmelitów Bosych

- https://www.karmel.pl/wybierz-roze-i-popros-sw-tereske/

 • 7  Postanowienia końcowe
 1. Zgłoszenie pracy do Konkursu jest równoznaczne z przekazaniem na rzecz Organizatora praw autorskich do niej (Organizator zastrzega sobie prawo publikowania nadesłanych prac i wykorzystywania ich w swoich materiałach), o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., nr 24, poz. 83) oraz do publikacji prac w celach związanych z przebiegiem i rozstrzygnięciem Konkursu.
 2. Przystąpienie do konkursu oznacza udzielenie pełnej zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników przez Organizatora w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia konkursu oraz identyfikacji uczestników i laureatów konkursu, wydania nagród oraz publicznego podania imion i nazwisk osób nagrodzonych wraz z udzieleniem zgody na publikację wizerunku indywidualnego lub grupowego - zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
 3. Uczestnicy Konkursu, przystępując do niego, akceptują wszelkie jego zasady określone niniejszym Regulaminem.

 

Konferencja Episkopatu Polski
Katolicka Agencja Informacyjna
Radio Rodzina
Tygodnik Niedziela
Gość Niedzielny
Akcja Katolicka Diecezji Świdnickiej
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Świdnickiej
Fundacja św. Stanisława
Aplikacja Drogowskaz
Portal wakcji24.pl
Kongres Małżeństw

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM